МУЗИЧКА ШКОЛА ,,КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

СМЕДЕРЕВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТОПИС

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смедерево, септембар 2018. године

I УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ ПОД КОЈИМА ЈЕ РЕАЛИЗОВАН ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

 

Школски простор и опрема

 

Решењем број 01-1531/1- 62, од 27.10.1962. године, од стране Комитета за образовање и физичку културу Србије, дато је одобрење да школа може отпочети са радом.

Објекат школе се налази у улици Милоша Великог бр. 8 у Смедереву, који је решењем Скупштине Општине Смедерево бр. 360. 126/79, додељен Школи на коришћење.

Школа располаже сопственом зградом која покрива површину од 835 м2 и зградом коју смо добили на коришћење од стране Града у површини од 160 м2. Исте су од тврдог материјала, двоспратне, тако да се део просторија налази у приземљу, део је на на првом спрату и новоизграђени део на адаптираном таванском простору.

Музичка школа ,, Коста Манојловић’’ располаже школском зградом од 18 учионица за индивидуалну наставу, 7 за групну наставу, ђачким клубом, концертном салом и потребним просторијама за наставно особље и администрацију. Школска зграда је дотрајала и стара и под заштитом је Завода за заштиту споменика културе, те су све интервенције у смислу озбиљнијег реновирања и прилагођавања зграде наставним и школским потребама отежане. Овај проблем школа покушава да реши применом савремених дидактичких средстава како би надокнадила недостатак простора потребан за неометано извођење наставе.

Све наведене просторије у којима се одвија васпитно-образовни процес углавном су прилагођене нормативима, тако да омогућавају нормално обављање свих облика рада, извођење групне наставе, индивидуалне наставе, извођење демонстрација и пројеката.

Зграда располаже инсталацијама за централно грејање, електричну енергију и водовод.

Стање школске зграде није у потпуности задовољавајуће. Школским развојним планом усвојеним 2006. године, у циљу побољшања услова и омогућавању унапређивања наставе планирани су радови око сређивања школе, односно проширење учионичког простора на рачун таванског. Школски развојни план, промењен је и дорађен, школске 2008/09 године, и поново усвојен до 2011. године. Прошле школске године истекао је рок за други развојни план школе на период од пет година који је важио до 2017. године, и урађен је трећи развојни план на основу сумираних резултата добијених самовредновањем и вредновањем рада школе у протеклих пет година. У складу са материјалним средствима, школска зграда је у складу са ШРП-ом адаптирана и реновирана, али је значајан део радова остао недовршен.

На опремљености радног простора се стално интензивно ради и поред оних основних, нужних услова, настојимо да створимо услове који ће омогућити и бољи рад и оптималније коришћење радног простора.

У циљу побољшања енергетске ефикасности уграђена је ПВЦ столарија на целој школи, прошле године урађена је санација фасаде у једном делу зграде а планирана је и реконструкција фасаде на остатку зграде.

Део унутрашњих просторија су окречени у току летњег распуста.

Ученички клуб је реновиран и ове године, и досадашња опрема и намештај су сервисирани и осавремењени, како би ученици могли да квалитетније и у пријатнијим условима у њему проводе време и вежбају.

Са радом наставља и издвојено одељење у Основној школи „Бранко Радичевић“ у Лугавчини.

Посебним уговором између основне школе ''Свети Сава'' на Царини и наше школе направљена је сарадња у виду уступања просторија Музичкој школи. Уведене су класе инструмената које похађају деца из удаљених градских насеља, као и оближњих села.

Рад школе прати и одговарајуће опремање намештајем, наставним средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама као и унапређивање постојећих, како би у потпуности били задовољени законом прописани нормативи и стандарди и како би функционисање свих школских актера унутрашњих и спољашњих било успешније и квалитетније.

Запослени у школи

 

Стручна оспособљеност наставника, њихова радна етика и рад на сопственом усавршавању претпоставке су за успешнију реализацију задатака који проистичу из Наставног плана и програма и овог документа. Предвиђени облици стручног усавршавања наставника, укључујући праћење стручне и педагошке литературе, су учествовање на стручним семинарима са циљем подизања нивоа стручног образовања наставника, а самим тим и осавремењавање наставног процеса.

Настава је и ове школске године стручно заступљена у већини предмета. Један број наставника, који раде у основном образовању није завршио одговарајуће више школе и факултете, па је потребно да се у законском року доквалификују или преквалификују како би настава била до краја стручно заступљена.

Планирање целокупног образовно–васпитног рада је законска обавеза сваког наставника. Годишњим планом и програмом (глобалним) наставници обухватају градиво обавезно за поједине разреде инструменталне и теоретске наставе. Годишњи планови (глобални и оперативни) инструменталне наставе су индивидуални за сваког ученика у оквиру минимума предвиђеног наставним планом и програмом.

Планови рада наставника у наставним областима теоретске наставе су групни у оквиру једног разреда и важи за све ученике у оквиру тог разреда у заједничким предметима.

Већина наставника има богато искуство, учесници су бројних фестивала и такмичења, носиоци су признања и награда, док ће наставницима са мањим радним искуством стручни

активи пружати помоћ у организовању, спровођењу и лакшем сналажењу у наставном процесу.

 1. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

 

наставници индивидуалне наставе

Р.б.

Име и презиме

инструмент

1

Маја Вујчић

клавир

2

Горјана Бркић- Станковић

клавир

3

Бранислава Ранитовић

клавир

4

Јована Ераковић,

породиљско

клавир

5

Весна Јеремић

клавир

6

Марија Станковић

клавир

7

Ана Бојичић

клавир

8

Ивана Крстић

клавир

9

Наталија Дојчиновић

клавир

10

Стефан Цветковић,

замена

клавир

11

Биљана Миленковић

клавир

12

Маја Миловановић

клавир

13

Борис Јевтић

клавир

14

Бранислава Бринић

клавир

15

Емина Крцић,

боловање

клавир

16

Мина Ивановић

корепетитор

17

Ана Сретеновић

корепетитор

18

Тамара Будимир

корепетитор

19

Невена Радивојевић

корепетитор

20

Никола Георгијевић

хармоника

21

Марија Максимовић

хармоника

22

Миломир Дојчиновић

хармоника

23

Анита Петровић,

замена

хармоника

24

Милан Ераковић

хармоника

25

Горица Вујичин

хармоника

26

Петар Мирков

хармоника

27

Милутин Опарушић

виолина

28

Ивона Ваинхал Матијашевић

виолина

29

Владимир Уратаревић

виолина

30

Теодора Црногорац Милановић

виолончело

31

Стојановић Милан

труба/тромбон

32

Стојановић Јована

кларинет/

саксофон

33

Марко Ђорђевић

кларинет/

саксофон

34

Даниела Милошевић

флаута

35

Сандра Васиљев

флаута

36

Јелена Станојевић

етно певање

37

Јелена Симић

етно певање

38

Драгана Тасић

соло певање

39

Милка Марковић

гитара

40

Душан Поповић Липовац

гитара

41

Бојана Стојановић

гитара

42

Марина Радивојевић

гитара

43

Маја Станимировић,

Замена

клавир

44

Виктор Илић

гитара

45

Марина Богдановић,

клавир

46

Ивана Матас Станковић,

виолина

 

наставници групне наставе

Р.б.

Име и презиме

предмет

1.

Ивана Емершић Котарац,

теоријски предмети

2.

Тања Петровић

теоријски предмети

3.

Горица Димић

теоријски предмети

4.

Виолета Столаров

теоријски предмети

5.

Светомир Поповић

теоријски предмети

6.

Весна Калуђеровић

теоријски предмети

7.

Драгана Радовановић- Антић

теоријски предмети

8.

Александар Митровић

теоријски предмети

9.

Романа Репустић- Николић

теоријски предмети

10.

Маријана Николић, замена

теоријски предмети

11.

Милан Илић

теоријски предмети

12.

Радмила Милошевић

упоредни клавир

 

наставници општеобразовних предмета

Р.б.

Име и презиме

предмет

1.

Јован Бендић

психологија

2.

Наташа Петровић

историја

3.

Славица Милић-Милановић

српски језик

4.

Мирјана Глишић

енглески језик

5.

Весна Симоновић

физика

6.

Владимир Петровић

информатика

7.

Тајана Шљапић, породиљско боловање

биологија

8.

Александар Срејић

верска настава

9.

Милица Мишковић,

замена

италијански језик

10.

Дарко Илић

физичка култура

11.

Ненад Стевановић

социологија, филозофија и грађанско васпитање

12.

Славена Јевтић

аудио-визуелна техника

13.

Марија Станојловић ,

замена

биологија

 

Ненаставно особље:

 

 1. Ераковић Гвозден, директор школе - 7. степен стручне спреме (17 година радног стажа)

 2. Маринковић Љиљана, помоћник директора - 7. степен стручне спреме (12 година радног стажа)

 3. Емершић Котарац Ивана, помоћник директра – 7. степен стручне спреме ( 12 година радног стажа)

 4. Ристић Јасна, секретар - 7. степен стручне спреме (30 година радног стажа)

 5. Јагодић Тамара, стручни сарадник, педагог - 7. степен стручне спреме (11 година радног стажа)

 6. Рајић Радмила, нототекар – 4. степен стручне спреме (22 година радног стажа)

 7. Полчић Борко, домар - 4. степен стручне спреме (14 година радног стажа)

 8. Крчмаревић Силвана, помоћни радник - 2. степен стручне спреме (16 година радног стажа)

 9. Тирнанић Маја, помоћни радник - 1. степен стручне спреме (8 година радног стажа)

 10. Светлана Станковић, помоћни радник - 2. степен стручне спреме (21 година радног стажа)

 11. Тијана Кеџић, клавирштимер - 4. степен стручне спреме (6 годинa радног стажа)

 12. Сандра Симић, административни референт – 4. степен стручне спреме (10 година радног стажа)

 13. Полчић Милица, административни референт – 4. степен стручне спреме ( 20 година радног стажа)

 14. Милка Рајковић – административни референт – 4. степен стручне спреме (36 година радног стажа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II УЧЕНИЦИ

Уписани ученици на почетку школске 2017/18 шк. године

 

Клавир, број класа: 17 ; 156 ученика/131 девојчица

 

Школа/разред

први

други

трећи

четврти

пети

шести

укупно

Матична школа

29

27 дев

29

22 дев

26

20 дев

19

14 дев

15

14 дев

17

15 дев

135

112 дев

Лугавчина ОШ Бранко Радичевић

6

6 дев

2

1дев

1

3 дев

0

4 дев

16

14 дев

ОШ Свети Сава

2 дев

1 дев

0

1 дев

1 дев

0

5 дев

 

 

 

Хармоника , број класа: 7¸ 76 ученика/18 девојчица

 

Школа/разред

први

други

трећи

четврти

пети

шести

укупно

Матична школа

 

7

9

1 дев

 

14

1 дев

 

7

 

4

1 дев

5

2 дев

46

5 дев

Лугавчина ОШ Бранко Радичевић

5

1 дев

2

1

2

1 дев

0

1

 

11

2 дев

ОШ Свети Сава

7

2 дев

5

1 дев

1

0

5

1 дев

1

19

4 дев

 

Гитара , број класа: 6; 67 ученика/ 33 девојчице

 

Школа/разред

први

други

трећи

четврти

пети

шести

укупно

Матична школа

18

7 дев

11

6 дев

7

1 дев

7

5 дев

8

4 дев

16

10 дев

67

33 дев

Лугавчина ОШ Бранко Радичевић

 

 

 

 

 

 

 

ОШ Свети Сава

 

 

 

 

 

 

 

 

Гудачи , број класа: 5; 62 ученика/ 55 девојчица

 

Школа/разред

први

други

трећи

четврти

пети

шести

укупно

Матична школа

12

10 дев

14 дев

11

10 дев

8

8 дев

10

9 дев

5

4 дев

60

55 дев

Лугавчина ОШ Бранко Радичевић

 

 

 

 

 

 

 

ОШ Свети Сава

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Дувачи , број класа: 5; 63 ученика/ 37 девојчица

 

Школа/разред

први

други

трећи

четврти

пети

шести

укупно

Матична школа

14

7 дев

20

8 дев

12

8 дев

11

8 дев

5 дев

1 дев

63

37 дев

Лугавчина ОШ Бранко Радичевић

-

-

-

-

-

-

-

ОШ Свети Сава

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Соло певање, број класа: 1; 16 ученика/13 девојчица

 

Школа/разред

први

други

трећи

четврти

пети

шести

укупно

Матична школа

10

8 дев

6

5 дев

 

 

 

 

16

13 дев

Лугавчина ОШ Бранко Радичевић

-

-

-

-

-

-

-

ОШ Свети Сава

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Српско традиционално певање, број класа: 2; 17 ученика, 13 девојчица

 

 

Школа/разред

први

други

трећи

четврти

пети

шести

укупно

Матична школа

11

7 дев

6 дев

-

-

-

-

17

13 дев

Лугавчина ОШ Бранко Радичевић

-

-

-

-

-

-

-

ОШ Свети Сава

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Укупан број ученика по разредима

 

 

 

први

други

трећи

четврти

пети

шести

Матична школа

101

66 дев

95

62 дев

70

40 дев

52

35 дев

42

33 дев

44

32 дев

Лугавчина ОШ Бранко Радичевић

11

7 дев

4

1 дев

2

 

5

4 дев

0

5

4 дев

ОШ Свети Сава

11

4 дев

6

2 дев

1

 

1

 

6

2 дев

1

1 дев

укупно

123/77д

104/64д

73/40 д

58/39д

48/35 д

50/37 д

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан број ученика ОМШ

 

 

Укупан број

девојчице

Иду у другу школу

поновци

Матична школа

404

268

403

7

Лугавчина ОШ Бранко Радичевић

27

16

27

 

ОШ Свети Сава

26

8

26

 

Основну музичку школу ове године похађало је 457 ученика, од којих 292 девојчице.

 

Укупан број ученика који су уписали Средњу музичку школу школске 2017/18. године је 63.

Раз.

теоретичар

етно-музиколог

извођач

укупно ученика

укупно ученица

поновци

I

6

5 дев.

7

7 дев.

8

6 дев.

3

(3само МШ)

18

(7 само МШ)

1

II

5

5 дев.

3

3 дев.

6

5 дев.

1

(1 само МШ)

13

(10 само МШ)

0

III

6

4 дев.

3

3 дев.

8

4 дев.

6

(6 само МШ)

11

(10 само МШ)

 

IV

1

(1 дев.)

2

( 1 дев.)

8

( 3 дев.)

6

(6 само МШ )

5

(5 само МШ )

0

укупно

18

(15 дев)

15

( 14 дев.)

30

( 18 дев)

16

(16 само МШ )

47

(32само МШ )

0

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Ритам радног дана у школи, динамика током школске године, класификациони периоди

 

Образовно-васпитни рад у школској години организован је и успешно реализован кроз редовну, допунску, додатну наставу, припремну наставу, слободне, ваннаставне и ваншколске активности, културне и јавне делатности школе и сарадњу са локалном заједницом. Због недостатка простора у оквиру основне музичке школе, и ове школске године смо наставили са шестодневном радном недељом, односно, настава се одржавала и суботом. Организација рада ненаставног особља суботом, текла је у складу са одлукама директора, односно Школског одбора.

 

Настава у нижој музичкој школи је реализована по утврђеном распореду часова. И то индивидуално (изучавање главног предмета) и групно - групна настава теорије музике, солфеђа, хора и оркестара, према Плану и програму васпитно-образовног рада у школама за основно музичко образовање. Ови часови су обавезни и то за ученике од 1. до 6. разреда.

Часови допунске наставе, додатне наставе, као и рад секција, одржавали су се после редовне наставе и по потреби, с обзиром на специфичности наставе у музичкој школи, а у складу да Школским програмом школе .

 

а) Ритам радног дана у школи, основна музичка школа:

 

Настава се изводи по утврђеном распореду часова. Настава у школи је индивидуална (изучавање главног предмета) и групно - колективна настава: теорије музике, солфеђа, хора и оркестара, према Наставном плану и програму васпитно-образовног рада у школама за основно музичко образовање. Ови часови су обавезни и то за ученике од 1. до 6. разреда.

Трајање часова индивидуалне наставе (14 инструмената) од 1. до 3. разреда је 30 минута за клавир, виолину, виолончело, хармонику, флауту и гитару, а од 4. разреда као и у групној настави, часови трају 45 минута. Код дувачких инструмената (кларинет, саксофон, труба, фагот и тромбон) и на традиционалним народним инструментима у 1. и 2. разреду час траје 30 минута, а у 3. и 4. разреду 45 минута. На одсеку за соло и традиционално народно певање у 1. разреду час траје 30 а у 2. разреду 45 минута.

Часови допунске наставе и додатне наставе одржавају се после редовне наставе и по потреби, с обзиром на специфичности наставе у музичкој школи.

Наставни процес у школи, од понедељка до петка, одвија се од 7.30 - 2030 сати, у две смене, прва смена од 0730 до 1330 и друга од 1400 до 2030 часова. Суботом ће се настава организовати само у првој смени, од 800 до 1400 часова. Распоред рада је сачињен, како за индивидуалну, тако и за групну наставу. Распоред часова ученика је усклађен са распоредом основних школа, које ученици похађају.

 

Динамика током школске године

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. јануара 2018. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године.

Друго полугодиште завршава се у четвртак, 31 маја 2018. године за ученике осмог разреда, односно у четвртак, 14. јуна 2018. године за ученике од првог до седмог разреда.

 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.

Наставни план и програм за основну музичку и основну балетску школу остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у петак, 10. новембра 2017. године.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.

Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2017. године, Свети Сава 27. јануара 2018. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године, Дан победе 9. маја 2018. године, Видовдан 28. јуна 2018. године

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Среда, 8. новембар 2017. године обележава се као Дан просветних радника.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрамаи и 14. јуна 2018. године на први дан Рамазанског Бајрама;

3) припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2017. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2017. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2018. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 30. марта до 2. априла 2018. године; православни од 6. априла до 9. априла 2018. године).

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у четвртак, 28. јуна 2018. године.

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим правилником.

 

 

б) Ритам радног дана у школи, средња школа:

 

Настава стручних предмета по наставном плану и програму, изводи се индивидуално за инструмент, где је за гудачке, дувачке инструменте и соло певање, поред наставника главног предмета, присутан и корепетитор у оквиру плана рада. У групној настави од 8 ученика, настава се изводи за следеће предмете: теорија музике, солфеђо, хармонија, контрапункт, музички облици, хорско дириговање. За све остале стручне предмете, настава се изводи за по 15 ученика, а хор и оркестар до 60 ученика. Настава општеобразовних предмета се изводи за све ученике једног разреда.

Наставни процес у школи, од понедељка до петка, одвија се од 8.30 - 2030 сати, у две смене, прва смена од 800 до 1330 и друга од 1400 до 2030 часова. Суботом ће се настава организовати само у првој смени, од 800 до 1400 часова. Распоред рада је сачињен, како за индивидуалну, тако и за групну наставу. Распоред часова ученика је усклађен са распоредом осталих школа, које ученици похађају.

Часови допунске наставе, додатне наставе, као и рад секција одржавају се после редовне наставе и по потреби, с обзиром на специфичности наставе у музичкој школи.

 

 

Динамика током школске године

Утврђеним правилником прописан је календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у гимназији, уметничкој и стручној школи, за школску 2017/2018. годину.
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се годишњим планом рада.
Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују на годишњем нивоу:
У гимназији:
1) у првом, другом и трећем разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
2) у четвртом разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.
У оквиру 37 односно 33 петодневне наставне седмице, гимназија је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 33 пута.
У стручној школи:
1) у првом и другом разреду трогодишњег и првом другом и трећем разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
2) у трећем разреду трогодишњег и четвртом разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У оквиру 37, односно 34 петодневне наставне седмице, стручна школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута.
Наставни план и програм за уметничке школе у првом, другом, трећем и четвртом разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. јануара 2018. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године, а завршава се у четвртак, 21. јуна 2018. године.

Друго полугодиште за ученике четвртог разреда гимназије завршава се у четвртак, 24. маја 2018. године, а за ученике трећег разреда трогодишњег и четвртак разреда четворогодишњег образовања стручних школа у четвртак, 31. маја 2018. године.

Друго полугодиште за ученике првог и другог разреда, односно првог, другог и трећег разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 10. августа 2018. године.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у петак, 10. новембра 2017. године.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.

Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.

За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда средњих трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у петак, 22. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији (“Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2017. године, Свети Сава 27. јануара 2018. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године, Дан победе 9. маја 2018. године, Видовдан 28. јуна 2018. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Среда, 8. новембар 2017. године обележава се као Дан просветних радника.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрама и 14. јуна 2018. године, на први дан Рамазанског Бајрама;
3) припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2017. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2017. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2018. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 30. марта до 2. априла 2018. године; православни од 6. априла до 9. априла 2018. године).
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Пријемни испити за упис ученика у средње школе, за школску 2018/2019. годину, биће организовани према следећем календару:
– пријемни испит за упис у средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику: субота, 26. мај 2018. године;
– пријемни испит за упис у средње музичке школе: петак, 1. јун 2018. године, субота, 2. јун 2018. године и недеља, 3. јун 2018. године;
– пријемни испит за упис у средње балетске школе: недеља, 3. јун 2018. године, понедељак, 4. јун 2018. године и уторак, 5. јун 2018. године
– пријемни испит за упис у средње уметничке школе ликовне области: петак, 1. јун 2018. године, субота, 2. јун 2018. године и недеља, 3. јун 2018. године;
– пријемни испит за упис у Математичку гимназију и одељења математичке гимназије: субота, 2. јун 2018. године;
– пријемни испит за упис у филолошке гимназије и одељења филолошке гимназије: субота, 2. јун 2018. године и недеља, 3. јун 2018. године;
– пријемни испит за упис у одељења обдарених за физику и рачунарство и информатику: недеља, 3. јун 2018. године;
– предаја докумената за упис у Спортску гимназију: субота, 2. јун 2018. године и недеља, 3. јун 2018. године.

 

IV ИНТЕРНИ ЧАСОВИ И ЈАВНИ НАСТУПИ УЧЕНИКА

 

Сви ученици су у току школске године испунили обавезу што се тиче интерних часова, на којима су наступили бар једном, и јавних наступа.

Јавни наступи, редовни и ванредни, обухватили су различите класе, а реализовани су у виду концерата и других јавних наступа ученика, што у самосталној организацији школе, што у сарадњи са културним институцијама у граду.

Наставни планови који су реализовани у току школске 2017/2018. године предвиђени су планом и програмом основног и средњег образовања у музичким и балетским школама Србије.

Настава је реализована успешно и у издвојеном одељењу музичке школе у Основној школи „Бранко Радичевић“ у Лугавчини и просторијама у основној школи „Свети Сава“ у Смедереву.

Ове школске године успешно је организован и рад Музичког забавишта које. Упутили смо захтев надлежнима како бисмо музичко забавиште укључили у годишњи план рада школе, те рад наставника у оквиру забавишта укључили у четрдесеточасовну радну недељу, међутим до данас нисмо добили никакав одговор. У процедури је израда елабората и новог захтева за припремни разред. Музичко забавиште организовано је за ученике узраста седам и осам година у једној групи. Часови су реализовани два пута недељно у трајању 45 минута. Забавиште је са радом почело 01.11.2017. године и трајало је до краја маја. Настава у музичком забавишту базирана је на мизучком описмењавању (тонови, трајање тонова, записивање), упознавању музичких дела и слушању, упознавању инструмената и представљању, хорском певању. Полазници музичког забавишта по први пут срели су се са неким инструментима што има је помого у одабиру при упису у музичку школу. Кроз наступе у оквиру школских манифестација полазници музичког забавишта остварили су контакт са публиком што је код њих развило љубав према музици и наступима. У теоријском делу припремили су се за наставу солфеђа која их очекује у првом разреду и савладали почетне програме. Полазници забавишта током наставе припремили су се за пријемни испит у ОМШ што их је ослободило треме и омогућило постизање изузетних резултата, а чиме је музичко забавиште и остварило свој основни циљ. На основу вредновања резултата рада музичког забавишта, сматрамо да је неопходно да припремни разред функционише и убудуће у оквиру Школског програма.

Јавни наступи

Бр.

Датум одржавања

Догађај

1.

07.09 - 10.09.2017.

Смедеревска јесен

2.

09.09.2017.

Књижевно вече Ротари клуба

3.

14.09.2017.

Библиотека Смедерево – књижевно вече

4.

15.09.2017.

Прослава ратних војних инвалида

5.

21.09.2017.

Додела признања ученицима генерације

6.

05.10.2017.

Промоција књиге у Музеју Смедерево

7.

17.10.2017.

Смедеревска песничка јесен – Тврђава Смедерево

8.

17.10.2017.

Смедеревска песничка јесен – Библиотека Смедерево

9.

18.10.2017.

Смедеревска песничка јесен – Музичка школа

10.

18.10.2017.

Смедеревска песничка јесен – Центар за културу

11.

21.10.2017.

Дечија опера

12.

26.10.2017.

Дан Републике Аустрије – Скупштина Града Београда

13.

27.10.2017.

KCN телевизија

14.

30.10.2017.

Прослава потомака ратника

15.

01.12.2017.

Мој први концерт

16.

09.12.2017.

Музичка радионица класе Г. Б. Станковић

17.

11.12.2017.

Концерт актива гитариста

18.

12.12.2017.

Концерт актива дувачких инструмената

19.

14.12.2017.

Концерт актива клавириста

20.

15.12.2017.

Концерт актива за групно музицирање

21.

21.12.2017.

Концерт актива хармоника

22.

22.12.2017.

Концерт актива гудачких инструмената

23.

23.12.2017.

Концерт актива за соло и српско традиционално певање

25.

25.12.2017.

Дечија опера

26.

26.12.2017.

Завршни концерт поводом дана школе

27.

05.03.2018.

Хуманитарни концерт – Дом културе Ковин

V ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Поред обавезног васпитно-образовног рада, који је обављен током школске 2017/2018. године, ученици и наставници узели су значајно учешће у извођењу ваннаставних активности, а све у циљу унапређивања наставе, истицања знања, учења и позитивних навика ученика.

Остварено је планирано учешће на такмичењима, а постигнути резултати потврђују да је рад ученика и наставника на реализацији ваннаставних активности у складу са досадашњим изузетним резултатима наших ученика.

Музичка школа је и ове године била домаћин два, сада већ значајна такмичења, са бројем учесника који до сада на њима није забележен. Наиме, организовано је такмичење клавириста – Клавитас, дванаести пут до сада, које је од школског такмичења већ прерасло у такмичење више школа са подручја Србије, и интернационална манифестација за саксофонисте – Саксофонијада, која је организована тринаести пут до сада, а седми пут у Концертној сали Музичке школе.

 

Клавирско такмичење Смедерево (КЛАВИТАС), ове године отворено је концертом „Музика за клавир Василија Мокрањца” којим се публици у Концертној сали музичке школе у четвртак, 17. маја 2018. године, представила пијанисткиња Јелена Ђајић – Левајац, професор Факултета музичке уметности Београд.

 

У Kонцертној сали Музичке школе, 19. и 20. маја 2018. године, одржанo је 13. пијанистичко такмичење КЛАВИТАС у организацији Музичке школе „Коста Манојловић“ Смедерево.

Организациони одбор такмичења: Стручно веће за клавир МШ „Коста Манојловић“.

 

 

 

Жири такмичења:

Проф. Наташа Митровић (Факултет музичке уметности Београд)

Проф. Маја Жужа ( Универзитет Источно Сарајево)

Проф. Наталија Томић ( ФИЛУМ Крагујевац)

Проф. Гоара Лазић ( МШ „Михаило Вукдраговић“ Шабац)

 

Кординатори такмичења:

Проф. Горјана Бркић-Станковић (МШ „Коста Манојловић“ Смедерево)

Проф. Ана Бојичић (МШ „ Коста Манојловић“ Смедерево)

 

Електронска обрада података:

Проф. Љиљана Маринковић (помоћник директора МШ „Коста Манојловић“ Смедерево) Проф. Ивана Емершић-Котарац (помоћник директора МШ „Коста Манојловић“ Смедерево)

 

Водитељи такмичарског програма:

Проф. Мина Ивановић (МШ „Коста Манојловић“ Смедерево)

Проф. Марина Миленковић (МШ „Коста Манојловић“ Смедерево)

Проф. Стефан Цветковић (МШ „Коста Манојловић“ Смедерево)

 

Професор задужен за исписивање диплома:

Весна Јеремић (МШ „Коста Манојловић“ Смедерево)

 

Дежурни наставници - професори МШ „Коста Манојловић“ Смедерево: Ивана Крстић, Маја Миловановић, Наталија Дојчиновић, Бранислава Бринић, Марија Терзић, Радмила Милошевић, Тамара Будимир, Борис Јевтић, Емина Крцић, Немања Чукић, Стефан Цветковић, Ана Сретеновић и Маја Вујчић.

 

Такмичило се 70 ученика и 9 студената из 17 музичких школа и са две музичке академије, у 15 категорија. Такмичарске дисциплине биле су: клавир соло (ОМШ и СМШ), упоредни клавир, клавир „Б“програм СМШ, камерна музика и студенти катедре за клавир (основне академске студије, мастер и специјалистичке студије).

На такмичењу су учествовали ученици и студенти 19 музичких установа: МШ „Стеван Мокрањац“ Пожаревац, МШ „Јован Бандур“ Панчево, МШ „Стеван Христић“ Младеновац, МШ „Станислав Бинички“ Лесковац, МШ „Мокрањац“ Београд, МШ „Јосип Славенски“ Београд, МШ „ Др Војислав Вучковић“ Чачак, МШ „Др Милоје Милојевић” Крагујевац, МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево, МШ „Станковић“ Београд, МШ „Коста Манојловић“ Смедерево, МШ „Михаило Вукдраговић“ Шабац, МШ „Петар Илић“ Аранђеловац, Руска школа музике „С.В.Рахмањинов“, МШ „Корнелије Станковић“ Прокупље, МШ „ Миленко Живковић“ Параћин, МШ Ковин, као и студенти Факултета музичке уметности Београд и Факултета уметности Ниш.

На такмичењу је учествовало 20 ученика наше школе из класа професора: Ана Бојичић, Горјана Бркић-Станковић, Јована Ераковић, Ивана Крстић, Стефан Цветковић, Борис Јевтић, Наталија Дојчиновић, Весна Јеремић, Бранислава Бринић, Тамара Будимир и Емина Крцић.

 

Ученици наше школе остварили су запажене резултате:

 

ЛАУРЕАТИː 4 ученика

I НАГРАДА ː 12 ученика

II НАГРАДАː 5 ученика

III НАГРАДАː 3 ученика

 

Лауреати: Ленка Станојевић (IV категорија), Марија Симић (VI категорија), Глигорије Радовановић (XI категорија), Богољуб Живановић (XIII „A” категорија).

 

I награде:

I категорија: Вања Митровић, Ружица Бајић, Никола Ераковић, Нина Радивојевић

III категорија: Теодора Ивановић

IV категорија: Ленка Станојевић

VI категорија: Марија Симић, Јелена Лазаревић

XI категорија: Глигорије Радовановић

XIII „A” категорија: Богољуб Живановић

XIV категорија: Лаура Живановић, Дуња Ивановић

 

II награде:

I категорија: Софија Димитријевић, Лаура Живановић

II категорија: Мила Симић, Дуња Спасић, Михајло Нешић

III награде :

II категорија: Марија Андрејевић

IV категорија: Сара Војиновић

VII категорија: Андријана Живковић

 

ЛАУРЕАТИ ТАКМИЧЕЊА КЛАВИТАС 2018.

 

I категорија: Дарко Павловић – МШ „Михаило Вукдраговић” Шабац

II категорија: Барбара Будимлић – Музичка школа Ковин

III категорија: Магдалена Томић – МШ „Мокрањац” Београд

IV категорија: Ленка Станојевић – МШ „Коста Манојловић” Смедерево

VI категорија: Марија Симић – МШ „Коста Манојловић” Смедерево

VII категорија: Павле Добић – МШ „Стеван Мокрањац” Краљево

VIII категорија: Михајло Цветковић – МШ „Јосип Славенски” Београд

IX категорија: Јана Стојчевић – МШ „Др Милоје Милојевић” Крагујевац

X категорија: Вукашин Шуваковић – МШ „Михаило Вукдраговић” Шабац

XI категорија: Глигорије Радовановић – МШ „Коста Манојловић” Смедерево

XIII „A” категорија: Богољуб Живановић – МШ „Коста Манојловић” Смедерево

XIV категорија: Вера Станић и Лена Марјановић – МШ „Стеван Мокрањац” Пожаревац

XV категорија: Никола Вуковић и Петар Николић – МШ „Стеван Христић” Младеновац

XVII категорија: Дарја Самофалова - Факултет музичке уметности Београд.

24. марта 2018. године одржана је 14. Саксофонијада, такмичење у организацији дувачког одсека испред МШ „Коста Манојловић“ Смедерево. Такмичење се одржавало у просторијама наше школе.

Ове године имали смо 34 такмичара у категорији класичног саксофона, 32 из Србије и два учесника из иностранства, чиме је Саксофонијада задржала статус међународног такмичења.

Такмичили су се ученици из следећих образовних установа:

Коста Манојловић“ Смедерево

ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ Скопље

Стеван Мокрањац“ Пожаревац

Јосип Славенски“ Београд

Исидор Бајић“ Нови Сад

Миленко Живковић“ Параћин

Др. Војислав Вучковић“ Чачак

ШОМО „Душан Сковран“ Ћуприја

Јован Бандур“ Панчево

Славенски“ Нови Сад

Филип Вишњић“ Шид

Поред главне награде ЛАУРЕАТ ТАКМИЧЕЊА, додељена је и награда Јовица Милошевић, награда за најперспективнијег такмичара. Носилац награде ЛАУРЕАТ је Лазар Ђорђевић, док је добитник награде „Јовица Милошевић“ је Марија Којић. За најбољег корепетитора изабрана је Татјана Вукмировић из „Јосип Славенски“ Београд. Добитници мајсторског курса по избору у оквиру фестивала BelgradeSAXperience су Лазар Ђурђевић, Марија Којић, Матеја Блажић и Лука Давидовић.

 

 

Овогодишњи жири Саксофонијаде чинили су:

Председник жирија Милан Савић, „Јосип Славенски“ Београд

Члан жирија Владимир Трајаноски, ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ Скопље

Члан жирија Срђан Пауновић „Јосиф Маринковић“ Вршац

Секретар жирија Јована Стојановић, „Коста Манојловић“ Смедерево

За сакупљање пријава, промоцију такмичења, успостављања контакта са наставницима, такмичарима и члановима жирија, израду пропозиција, диплома, уверења и промотивног материјала, сатнице и организације такмичарског дана постарала се Јована Стојановић.

Дежурни наставници су били наставници дувачког одсека Даниела Милошевић, Сандра Васиљев, Милан Стојановић, Невена Радивојевић (дежурни фотограф) и Марко Ђорђевић, док су дежурни ученици били Марија Којић, ученица четвртог разреда ОМШ као и ученици СМШ Анђелија Пејић, Андријана Станковић, Немања Петковић, Андреј Вучковић. За објављивање резултата на огласној табли школе постарале су се помоћници директора Љиљана Маринковић и Ивана Емершић.

 

Закључак

 

Сакупљајући коментаре и сугестије учесника и сређујући утиске након направљене краће временске дистанце, долазимо до закључка да је и ове године Саксофонијада успешно реализована. Тражећи простор и могућности за даљи развој такмичења, суочавамо се са озбиљним разматрањем неких конкретних предлога:

 • Да се као члан жирија за следећу годину поново доведе неко из иностранства

 • Да се промени систем бодовања награда и по узору на јака такмичења прва награда носи 95-100, друга 90-94,99 а трећа 80-88,99

 • Да се задржи термин одржавања у другој половини марта ( идеално би било да буде око две недеље пре Републичког такмичења)

 • Да се поради на популаризацији и ширењу џез категорије

 

Вођени основном идејом због које Саксофонијада постоји – размена искустава, унапређење инструменталне наставе и усаглашавање критеријума – и у жељи да прерасте у још озбиљнију манифестацију,отворени смо и спремни за разматрање свих предлога уз напомену да нам је неопходна боља финансијска помоћ од стране институција које би требало да подржавају унапређење образовања и развој културе. У супротном, будућност Саксофонијаде је врло неизвесна.

 

СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА

Школска 2017/18.

 1. Милан Лазић, III СМШ, лауреат, кл. Гвозден Ераковић, Смотра музичких талената Србије, Земун, новембар 2017.

 2. Александар Поповић, IV СМШ, I место, кл. Гвозден Ераковић, Смотра музичких талената Србије, Земун, новембар 2017.

 3. Никола Љубић, IV СМШ, лауреат, кл. Јелена Симић, Такмичење „Српска традиционална песма“, Младеновац, новембар 2017.

 4. Софија Ђекић, I ОМШ, I награда, кл. Јелена Станојевић, Такмичење „Српска традиционална песма“, Младеновац, новембар 2017.

 5. Милена Петровић, I СМШ, I награда, кл. Јелена Станојевић, Такмичење „Српска традиционална песма“, Младеновац, новембар 2017.

 6. Сандра Стојићевић, II СМШ, II награда, кл. Јелена Станојевић, Такмичење „Српска традиционална песма“, Младеновац, новембар 2017.

 7. Анђела Лазић, II СМШ, III награда, кл. Јелена Станојевић, Такмичење „Српска традиционална песма“, Младеновац, новембар 2017.

 8. Миљана Самарџић, III СМШ, I награда, кл. Јелена Симић, Такмичење „Српска традиционална песма“, Младеновац, новембар 2017.

 9. Милица Симеуновић, III СМШ, II награда, кл. Јелена Симић, Такмичење „Српска традиционална песма“, Младеновац, новембар 2017.

 10. Милица Мишић, I СМШ, I награда, кл. Јелена Симић, Такмичење „Српска традиционална песма“, Младеновац, новембар 2017.

 11. Милан Лазић, III СМШ, I место, кл. Гвозден Ераковић, Akkordeonfest, Грац, новембар 2017.

 12. Александар Поповић, IV СМШ, I награда, кл. Гвозден Ераковић, Akkordeonfest, Грац, новембар 2017.

 13. Глигорије Радовановић, I СМШ, I награда, кл. Гвозден Ераковић, Akkordeonfest, Грац, новембар 2017.

 14. Марија Симић, VI ОМШ, I награда - солфеђо, кл. Тања Петровић, Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета, Београд, децембар 2017.

 15. Огњен Антанасијевић, VI ОМШ, I награда – теорија музике, кл. Тања Петровић, Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета, Београд, децембар 2017.

 16. Тара Крстовић, V ОМШ, II награда, кл. Даниела Милошевић, Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“, Ваљево, фебруар, 2018.

 17. Јован Јовић, III ОМШ, лауреат, кл. Милан Ераковић, XI међународни музички фестивал, Аранђеловац, март 2018.

 18. Иван Митровић, III ОМШ, I награда, кл. Милан Ераковић, XI међународни музички фестивал, Аранђеловац, март 2018.

 19. Ђорђе Павић, III ОМШ, I награда, кл. Милан Ераковић, XI међународни музички фестивал, Аранђеловац, март 2018.

 20. Илија Вујчић, III ОМШ, II награда, кл. Милан Ераковић, XI међународни музички фестивал, Аранђеловац, март 2018.

 21. Глигорије Радовановић, I СМШ, I награда, кл. Гвозден Ераковић, XI међународни музички фестивал, Аранђеловац, март 2018.

 22. Милан Лазић, III СМШ, I награда, кл. Гвозден Ераковић, XI међународни музички фестивал, Аранђеловац, март 2018.

 23. Александар Поповић, IV СМШ, лауреат, кл. Гвозден Ераковић, XI међународни музички фестивал, Аранђеловац, март 2018.

 24. Taмара Марић, II ОМШ, II награда (91,25 поена), кл. Јована Стојановић, Међународно такмичење „Даворин Јенко“, март 2018.

 25. Никола Ераковић, I ОМШ, I награда, кл. Јована Ераковић, XI међународни музички фестивал, Аранђеловац, март 2018.

 26. Јован Јовић, III ОМШ, I награда, кл. Милан Ераковић, Београдски фестивал хармонике, Београд, март 2018.

 27. Иван Митровић, III ОМШ, I награда, кл. Милан Ераковић, Београдски фестивал хармонике, Београд, март 2018.

 28. Ђорђе Павић, III ОМШ, I награда, кл. Милан Ераковић, Београдски фестивал хармонике, Београд, март 2018.

 29. Андрија Вујичин, IV ОМШ, II награда, кл. Горица Вујичин, Београдски фестивал хармонике, Београд, март 2018.

 30. Лука Ераковић, IV ОМШ, I награда, кл. Гвозден Ераковић, Београдски фестивал хармонике, Београд, март 2018.

 31. Глигорије Радовановић, I СМШ, I награда, кл. Гвозден Ераковић, Београдски фестивал хармонике, Београд, март 2018.

 32. Милан Лазић, III СМШ, лауреат, кл. Гвозден Ераковић, Београдски фестивал хармонике, Београд, март 2018.

 33. Александар Поповић, IV СМШ, лауреат, кл. Гвозден Ераковић, Београдски фестивал хармонике, Београд, март 2018.

 34. Младен Максовић, III СМШ, I место, кл. Славица Милановић - Милић, Књижевна олимпијада – општинско такмичење, Смедерево, март 2018.

 35. Младен Максовић, III СМШ, II награда, кл. Бранислава Ранитовић, XXII међународно такмичење младих пијаниста, Шабац, март 2018.

 36. Андрија Милошевић, II ОМШ - саксофон, II награда (90 поена), кл. Јована Стојановић, Републичко такмичење, март 2018.

 37. Ђорђе Блаћанин, III ОМШ - саксофон, I награда (97 поена), кл. Јована Стојановић, Републичко такмичење, март 2018.

 38. Марко Сармеш, V ОМШ, лауреат, кл. Сузана Вуковић Пејић, Републичко такмичење, март 2018.

 39. Данијел Иљенкаревић, V ОМШ, II награда, кл. Сузана Вуковић Пејић, Републичко такмичење, март 2018.

 40. Милица Господиновић, IV ОМШ, II награда, кл. Душан Поповић Липовац, Републичко такмичење, март 2018.

 41. Димитрије Вуковић, V ОМШ, II награда, кл. Марина Радивојевић, Републичко такмичење, март 2018.

 42. Софија Димитријевић, II ОМШ, II награда, кл. Ивона Ваинхал Матијашевић, Републичко такмичење, март 2018.

 43. Аница Милић, II ОМШ, II награда, кл. Милутин Опарушић, Републичко такмичење, март 2018.

 44. Глигорије Радовановић, I СМШ, II награда, кл. Гвозден Ераковић, Републичко такмичење, март 2018.

 45. Милан Лазић, III СМШ, II награда, кл. Гвозден Ераковић, Републичко такмичење, март 2018.

 46. Александар Поповић, IV СМШ, II награда, кл. Гвозден Ераковић, Републичко такмичење, март 2018.

 47. Миле Ђурђевић, III СМШ, II награда, кл. Петар Мирков, Републичко такмичење, март 2018.

 48. Анђелка Петковић, I ОМШ, II награда, кл. Теодора Црногорац Милановић, Републичко такмичење, март 2018.

 49. Андрија Милошевић, II ОМШ, I награда (92,33 поена), кл. Јована Стојановић, Саксофонијада, Смедерево, март 2018.

 50. Срђан Стојичевић, I ОМШ, I награда (94 поена), кл. Милан Стојановић, Саксофонијада, Смедерево, март 2018.

 51. Ђорђе Блаћанин, III ОМШ, II награда (89,33 поена), кл. Јована Стојановић, Саксофонијада, Смедерево, март 2018.

 52. Никола Тошић, II ОМШ, II награда (84,33 поена), кл. Марко Ђорђевић, Саксофонијада, Смедерево, март 2018.

 53. Марија Којић, I СМШ, I награда (92,33 поена), кл. Јована Стојановић, Саксофонијада, Смедерево, март 2018.

 54. Марија Којић, I СМШ, награда „Јовица Милошевић“, кл. Јована Стојановић, Саксофонијада, Смедерево, март 2018.

 55. Катарина Костић, II СМШ, I награда (90,66 поена), кл. Марко Ђорђевић, Саксофонијада, Смедерево, март 2018.

 56. Никола Ераковић, I ОМШ, I награда, кл. Јована Ераковић, Меморијал Душан Протић, Београд, март 2018.

 57. Милена Петровић, I СМШ, I награда, кл. Јелена Станојевић, Internet music competition, април 2018.

 58. Софија Ђекић, II OМШ, I награда, кл. Јелена Станојевић, Internet music competition, април 2018.

 59. Катарина Бакула, II СМШ, II награда, кл. Јелена Станојевић, Internet music competition, април 2018.

 60. Сандра Стојићевић, II СМШ, II награда, кл. Јелена Станојевић, Internet music competition, април 2018.

 61. Дуња Петковић, IV СМШ, I награда, кл. Јелена Станојевић, Internet music competition, април 2018.

 62. Милица Мишић, I СМШ, I награда, кл. Јелена Симић, Internet music competition, април 2018.

 63. Миљана Самарџић, III СМШ, I награда, кл. Јелена Симић, Internet music competition, април 2018.

 64. Милица Симеуновић, III СМШ, II награда, кл. Јелена Симић, Internet music competition, април 2018.

 65. Никола Љубић, IV СМШ, I награда, кл. Јелена Симић, Internet music competition, април 2018.

 66. Андрија Милошевић, II ОМШ, II награда (94,33 поена), кл. Јована Стојановић, Међународно такмичење дрвених дувача, Пожаревац, април 2018.

 67. Ђорђе Блаћанин, III ОМШ, II награда (93 поена), кл. Јована Стојановић, Међународно такмичење дрвених дувача, Пожаревац, април 2018.

 68. Марија Којић, I СМШ, III награда (89 поена), кл. Јована Стојановић, Међународно такмичење дрвених дувача, Пожаревац, април 2018.

 69. Тамара Марић, II СМШ, I награда (97 поена), кл. Јована Стојановић, Међународно такмичење дрвених дувача, Пожаревац, април 2018.

 70. Анђелија Пејић, III СМШ, III награда (88 поена), кл. Јована Стојановић, Међународно такмичење дрвених дувача, Пожаревац, април 2018.

 71. Александар Поповић, IV СМШ, I награда, кл. Гвозден Ераковић, Internet music competition, април 2018.

 72. Глигорије Радовановић, I СМШ, II награда, кл. Гвозден Ераковић, Internet music competition, април 2018.

 73. Милан Лазић, III СМШ, II награда, кл. Гвозден Ераковић, Internet music competition, април 2018.

 74. Младен Максовић, III СМШ, I место, кл. Славица Милановић - Милић, Књижевна олимпијада – окружно такмичење, април 2018.

 75. Оркестар хармоника ОМШ, I награда, кл. Романа Репустић Николић, Дани хармонике, Угљевик, април 2018.

 76. Милан Лазић, III СМШ, апсолутни победник, кл. Гвозден Ераковић, Дани хармонике, Угљевик, април 2018.

 77. Александар Поповић, IV СМШ, лауреат, кл. Гвозден Ераковић, Дани хармонике, Угљевик, април 2018.

 78. Глигорије Радовановић, I СМШ, I награда, кл. Гвозден Ераковић, Дани хармонике, Угљевик, април 2018.

 79. Марко Сармеш, V ОМШ, I награда, кл. Сузана Вуковић Пејић, Дани хармонике, Угљевик, април 2018.

 80. Данијел Иљенкаревић, V ОМШ, I награда, кл. Сузана Вуковић Пејић, Дани хармонике, Угљевик, април 2018.

 81. Јован Јовић, III ОМШ, II награда, кл. Милан Ераковић, Дани хармонике, Угљевик, април 2018.

 82. Иван Митровић, III ОМШ, III награда, кл. Милан Ераковић, Дани хармонике, Угљевик, април 2018.

 83. Ђорђе Павић, III ОМШ, III награда, кл. Милан Ераковић, Дани хармонике, Угљевик, април 2018.

 84. Никола Станковић, III ОМШ, I награда, кл. Горица Вујичин, Интернационални фестивал Музичке школе „Петар Стојановић“, Уб, април 2018.

 85. Андрија Вујичин, IV ОМШ, I награда, кл. Горица Вујичин, Интернационални фестивал Музичке школе „Петар Стојановић“, Уб, април 2018.

 86. Никола Станковић, III ОМШ, I награда, кл. Горица Вујичин, X Такмичење ученика хармонике, Панчево, април 2018.

 87. Андрија Вујичин, IV ОМШ, I награда, кл. Горица Вујичин, X Такмичење ученика хармонике, Панчево, април 2018.

 88. Глигорије Радовановић, I СМШ, лауреат за средњу школу, кл. Гвозден Ераковић, X Такмичење ученика хармонике, Панчево, април 2018.

 89. Лука Живковић, I ОМШ, I награда, кл. Милан Ераковић, X Такмичење ученика хармонике, Панчево, април 2018.

 90. Јован Живковић, I ОМШ, I награда, кл. Милан Ераковић, X Такмичење ученика хармонике, Панчево, април 2018.

 91. Јован Јовић, III ОМШ, лауреат за нижу школу, кл. Милан Ераковић, X Такмичење ученика хармонике, Панчево, април 2018.

 92. Иван Митровић, III ОМШ, I награда, кл. Милан Ераковић, X Такмичење ученика хармонике, Панчево, април 2018.

 93. Ђорђе Павић, III ОМШ, II награда, кл. Милан Ераковић, X Такмичење ученика хармонике, Панчево, април 2018.

 94. Илија Вујчић, III ОМШ, II награда, кл. Милан Ераковић, X Такмичење ученика хармонике, Панчево, април 2018.

 95. Софија Симић, I награда, кл. Маја Вујчић, V Међународно пијанистичко такмичење, Смедерево, мај 2018.

 96. Борис Бијелић, II награда, кл. Маја Вујчић, V Међународно пијанистичко такмичење, Смедерево, мај 2018.

 97. Марко Максимов, I награда, кл. Бранислава Ранитовић, V Међународно пијанистичко такмичење, Смедерево, мај 2018.

 98. Елена Пауновић, II награда, кл. Бранислава Ранитовић, V Међународно пијанистичко такмичење, Смедерево, мај 2018.

 99. Богдан Лазић, II награда, кл. Бранислава Ранитовић, V Међународно пијанистичко такмичење, Смедерево, мај 2018.

 100. Младен Максовић, III СМШ, I награда, кл. Бранислава Ранитовић, V Међународно пијанистичко такмичење, Смедерево, мај 2018.

 101. Маша Стојковић, II награда, кл. Марина Богдановић, V Међународно пијанистичко такмичење, Смедерево, мај 2018.

 102. Марија Радановић, II награда, кл. Марина Богдановић, V Међународно пијанистичко такмичење, Смедерево, мај 2018.

 103. Младен Максовић, III СМШ, III награда, кл. Бранислава Ранитовић, Међународно такмичење „Петар Коњовић“, Београд, мај 2018.

 104. Андријана Ђокић, IV ОМШ, III награда, кл. Виктор Илић, Pannonia Guitar Festival, Панчево, мај 2018.

 105. Димитрије Спасић, VI ОМШ, II награда, кл. Виктор Илић, Pannonia Guitar Festival, Панчево, мај 2018.

 106. Даринка Шћепановић, III СМШ, III награда, кл. Виктор Илић, Pannonia Guitar Festival, Панчево, мај 2018.

 107. Димитрије Вуковић, V ОМШ, I награда, кл. Марина Радивојевић, Pannonia Guitar Festival, Панчево, мај 2018.

 108. Магдалена Сретеновић, V ОМШ, II награда, кл. Бојана Стојановић, Pannonia Guitar Festival, Панчево, мај 2018.

 109. Вања Митровић, I награда, кл. Ивана Крстић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 110. Ружица Бајић, I награда, кл. Ана Бојичић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 111. Никола Ераковић, I награда, кл. Јована Ераковић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 112. Нина Радивојевић, I награда, кл. Ана Бојичић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 113. Теодора Ивановић, I награда, кл. Наталија Дојчиновић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 114. Ленка Станојевић, I награда, кл. Ана Бојичић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 115. Марија Симић, I награда, кл. Борис Јевтић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 116. Јелена Лазаревић, I награда, кл. Ана Бојичић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 117. Глигорије Радовановић, I награда, кл. Тамара Будимир, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 118. Богољуб Живановић, I награда, кл. Весна Јеремић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 119. Лаура Живановић, I награда, кл. Горјана Бркић Станковић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 120. Дуња Ивановић, I награда, кл. Горјана Бркић Станковић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 121. Софија Димитријевић, II награда, кл. Ана Бојичић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 122. Мила Симић, II награда, кл. Ана Бојичић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 123. Дуња Спасић, II награда, кл. Горјана Бркић Станковић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 124. Михајло Нешић, II награда, кл. Бранислава Бринић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 125. Марија Андрејевић, III награда, кл. Бранислава Бринић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 126. Сара Војиновић, III награда, кл. Емина Крцић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 127. Андријана Живковић, III награда, кл. Ивана Крстић, XIII Клавитас, Смедерево, мај 2018.

 128. Милан Лазић, III СМШ, II место, кл. Гвозден Ераковић, 56. Међународно такмичење, Клингентал (Немачка), мај 2018.

 129. Миле Ђурђевић, III СМШ, IV место, кл. Петар Мирков, 56. Међународно такмичење, Клингентал (Немачка), мај 2018.

 130. Вања Митровић, I награда, кл. Ивана Крстић, 11. Међународни фестивал музике и игре „Амадеус“, Београд, мај 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

 

Културна и јавна делатност школе произилази из њене друштвено-културне улоге и афирмације у граду. Школа je и ове године увела ученике у јавни и културни живот кроз сарадњу са градом Смедеревом, и сарадњу са одговарајућим институцијама Града. Школа је сарађивала са школама основног и средњег образовања, предшколским установама, као и са свим друштвеним и културним организацијама, ради учешћа у обележавању свих државних празника, као и празника и манифестација од локалног и државног значаја. Школа је активно сарађивала и са осталим музичким школама широм Србије и као и до сада била активни учесник на Фестивалу и скоро свим такмичењима. Како би допринела својој промоцији и стицању угледа који јој по природи наставе и циљевима васпитно-образовног процеса који се у њој одвија и припада, Школа је ове године, била и домаћин два такмичења – Саксофонијаде и Клавитаса, од којих је прво интернационалног карактера.

У току школске године ученици и професори Музичке школе „Коста Манојловић” ће у сарадњи са културним и друштвеним институцијама града учествовати на бројним и разноврсним културним манифестацијама на којима наступамо дуги низ година, али и на манифестацијама у складу са потенцијалним позивима који током школске године буду пристигли на адресу школе и директора (сусрети са композитором, промоције књига, презентација нових музичких дела, фести- вала, такмичења, и друге).

Музичка школа по својој специфичности, представља центар културних збивања града, а све своје активности реализује и у сарадњи са осталим релавантним градским институцијама.

Основни програм представља програм Новогодишњих концертних свечаности, који се сваке године традиционално реализује током децембра наступањем наших ученика и наставника у школи и другим градским институцијама. По завршетку НОКОС-а (новогодишњих концертних свечаности које трају читавог децембра), сваке године обелажава се и дан школе посебним наступом најбољих ученика учесника.

Свечаним концертом, обележава се и дан Светог Саве, концертом „Мами на дар“ осми март, и традиционалним завршним концертом крај школске године.

Ученици средње музичке школе током целе године организују пригодне концерте у школској концертној сали и осталим градским салама, отворене за публику.

Концертна сала школе на располагању је и за одржавање различитих врста изложби.

Током године одржавају се и промотивни школски концерти за ученике вртића, основних и средњих школа.

Ученици Музичке школе наступају и на свим осталим градским манифестацијама на које их позивају (у сарадњи са градским Музејом, Народном библиотеком, Домом здравља, Галеријом савремене уметности...)

Културна и јавна делатност школе најуже је повезана са њеном образовно-васпитном улогом. Школа организује школске и ваншколске јавне наступе ученика и професора.

Они наступају или као солисти или као чланови ансамбла, оркестра и хора.

Концертом, поводом свечаног пријема првака, који се организује крајем августа, школа

започиње школску годину.

На манифестацијама „Смедеревска јесен” и „Смедеревска песничка јесен“ током месеца септембра, школа узима учешће наступима својих ученика.

Наши ученци наступају на бројним пригодним манифестацијама у градској управи и осталим градским институцијама (галерија, музеј, болница, архив, библиотека...)

У децембру, МШ организује традиционално НОКОС (Новогодишње концертне свечаности) које започињу Мојим првим концертом (ученика првог разреда основне музичке школе) и настављају се низом концерата стручних актива, дечијом опером и завршавају свечаним концертом поводом Дана школе.

Свечаном академијом се 27.јануара обележава школска слава Свети Сава.

У марту, стручно веће дувачких инструмената организује међународно такмичење саксофониста под називом „Саксофонијада“.

У мају месецу, стручно веће клавириста организује међународно такмичење „Клавитас“.

У оквиру ових такмичења организују се мајсторски курсеви и наступи еминентних уметника.

Поводом 8. Марта, стручна већа организују концерте под називом „Мами на дар“.

Клавирски одсек је од прошле школске године започео сарадњу са клавирским одсецима из Музичке школе из Пожаревца и музичком школом из Рибнице, Словенија. У оквиру сарадње организују се узајамни концерти, стручни семинари и гостовања.

Наши ученици током целе школске године узимају учешћа на бројним домаћим и

међународним такмичењима. Њима се организују јавни наступи, смотре, преслушавања, стручни семинари као и медијске промоције разних врста.

Школа организује бројне мајсторске курсеве истакнутих музичких педагога и извођача.

Такође организује и разна предавања, семинаре, трибине, саветовања и сличне скупове везане за музичку педагошко-извођачку проблематику.

Крајем маја ученици завршног разреда средње школе инструменталног одсека приређују матурске концерте.

Организују се и концерти гостујућих музичких уметника, наставника школе као и бивших ученика.

Организују се медијске промоције разних врста на радију и телевизији.